sobota, 2 kwietnia 2016

Nareszcie trochę relaksu z lalkami ...

Po miesiącu pracowania po 14 godzin dziennie wreszcie ogłaszam koniec! Od 1 kwietnia pracuję po 8h jak na normalnego człowieka przystało i za tyle ile płacą ... będę co prawda czas poświęcać na naukę, bo wczoraj dowiedziałam się, że zakwalifikowałam się do egzaminu, ale wreszcie pierwszy raz od dłuższego czasu mogłam weekend poświęcić lalkom :)
Efekt?? Wizyta w sklepie z materiałami w którym zachowuję się jak sroka :P

 Prace trwają:

Na efekt końcowy niestety trzeba poczekać, bo jeszcze nie skończyłam ... dziś krótko i co prawda bez puenty, ale przynajmniej coś skreśliłam, coś zrobiłam! Jestem z siebie dumna :)
Dziękuję, że tu zaglądacie! Nie wyobrażam sobie świata lalkowego bez Was :*

niedziela, 6 marca 2016

Liebster Award - Thank you April!

Chciałabym na początku przeprosić wszystkich zaglądających na mojego bloga za moją miesięczną nieobecność :( sprawy zawodowe niestety tak absorbują moją uwagę, że nie starcza mi już czasu na lalkowanie :( pisałam tego posta od dłuższego czasu po parę zdań każdego dnia .. w końcu skończyłam :) więc publikuję. Zatem do rzeczy ...
I would like to apologize to all the early peering at my blog for my monthly absence :( professional issues, unfortunately, so absorb my attention that I do not have enough time left for dolls :( I wrote this post for a long time after a few sentences each day .. finally finished: ) so published. So the things ...

Jestem niesamowicie szczęśliwa bo to pierwsza nominacja jaką w ogóle otrzymałam, więc bardzo za nią dziękuję April, która prowadzi niesamowitego bloga Fashion DollStylist !
Poniżej udzieliłam odpowiedzi na pytania April.
I am extremely happy because it's the first nomination we ever received, so thank you very much for her April, which carries an amazing blog Fashion Doll Stylist! Below I gave answers to questions April


1. Jak była pierwsza lalka którą kupiłaś, a która skłoniła Cię do kolekcjonowania?
1. What was it about the first doll you ever bought that prompted you to start a collection?

Moją pierwszą lalką, która zapoczątkowała moją lalkową przygodę była Amberr Brunette od Ellowyne Wilde. Zachwyciły mnie jej szklane brązowe oczy i piękne ciemne włosy. Kupiłam
ją trzy lata temu. Lalki zainteresowały mnie paradoksalnie dopiero wtedy gdy złamałam nogę. Zaczęłam wówczas zabijać półroczną przerwę w pracy przeglądaniem stron w Internecie… no i wiadomo jako to się skończyło :)

My first doll, which started my adventure with puppets was Amberre Brunette from Tonner.They impressed me her glass brown eyes and beautiful dark hair. I bought it three years ago. Dolls interested me, paradoxically, only when I broke my leg. I started then to kill a six-month break from work browsing the Internet ... and you know as it ended :)

2. Gdy dostaniesz nową lalkę to co czujesz i co robisz gdy ją wyciągniesz z pudełka/rozpakujesz?
2. When you a get new doll, how does it make you feel and what do you feel and what do you right after de-boxing?

Kiedy dostanę nową lalkę i ją rozpakowuję czuję niesamowitą ekscytację i motyle w brzuchu. Najczęściej takie emocje towarzyszą mi już w momencie kupowania lalki osiągając swą kulminację właśnie w momencie jej rozpakowywania. Każdorazowo muszę się ogarnąć i pamiętać o zrobieniu zdjęć z rozpakowywania lalki bo czasem niestety pod wpływem emocji potrafię o tym zapomnieć.
Po rozpakowaniu lalki robię jej mnóstwo zdjęć i oczywiście rozbieram a po sprawdzeniu możliwości jej artykulacji siadam przy szufladzie z materiałami i zastanawiam się co by jej nowego uszyć.


When you get a new doll and her unpack feel incredible excitement and butterflies in my stomach. Most often these emotions accompany me at the time of buying dolls reaching its climax just at the time of unpacking. Each time I have to embrace and remember taking pictures of the unpacking dolls because, unfortunately, sometimes emotion can forget about it. After unpacking the dolls do her a lot of pictures and, of course, undressing and after checking the possibilities of its articulation sit down at the drawer with the materials and I wonder what would her new sew.

3. Czy nadajesz imiona wszystkim Twoim lalkom? Jeśli tak, to skąd czerpiesz pomysły na ich imiona?
3. Do you name all your dolls? If so, where do you get ideas for their names?

Nie nadaję imion moim lalkom, przeważnie dostają one imiona nadane im przez producenta lub zostają po poprzednich właścicielach, jeżeli imię lalki było mi znane. Niewiele lalek ma nadane przeze mnie imię. Jedną z nich jest to moja ukochana Fashion Dolls Sybarite Domina, która otrzymała imię Margot. Imię to jest imieniem pierwszej właścicielki, której nie dane mi było poznać, a której niestety już nie ma pośród nas. Imię to nadała jej poprzednia właścicielka, która chciała uczcić pamięć po zmarłej lalkowej koleżance. Ja postanowiłam jej go nie zmieniać.
I'm no good names of my dolls, they usually get the names given to them by the manufacturer or are the previous owners. If the name of the doll was familiar to me. Few dolls have given my name. One of them is my beloved Fashion Dolls Sybarite Domina, who was named Margot. This name is the name of the first owner, which I was not to know, and which unfortunately is no longer among us. Name it gave its previous owner, who wanted to honor the memory of a deceased colleague puppet. I decided it did not change.
Następna lalka, której nadałam imię to Matylda - jedna z moich Blythe, pozostałe nie mają imion i naprawdę nie wiem dlaczego? Tylko ta jedna otrzymała imię i tylko dla niej odczułam potrzebę by ją nazwać
.
Next Doll, whose given name is Matilda - one of my Blythe, others do not have names and I really do not know why? Only this one was named for her, and only felt the need to call it.
Pozostałe lalki, które otrzymały ode imiona to raczej lalki BJD. Mogę tu wymienić m.in. Ajrę, która otrzymała imię na skutek mojej fascynacji rosyjskimi imionami. 


Ajry co prawda już ze mną nie ma, ale na jej miejsce przyszła Tubby z Custom House, której imię absolutnie mi się nie podoba i na pewno jakieś dostanie, ale w tej chwili nie mam na nie pomysłu, mam nadzieję, że przyjdzie z czasem.
Jest też Rachela od Acient Tales, ale to imię również pozostawiłam po poprzedniej właścicielce.


 Other dolls that received the order names are rather dolls BJD. I can mention, among others, Ajrę, which received the name because of my fascination with Russian names. Ajry admittedly have not with me, but in its place came Tubby the Custom House, whose name absolutely I did not like and certainly some will get, but at the moment I do not have no idea, I hope that will come with time. Rachel is also from Ancient Tales, but it also left them the name of the previous owner.

4. Czy w sposób szczególny troszczysz się o swoje lalki?
4. Do you do anything special to care for your dolls?


Tak, część moich lalek stanowi stałą ekspozycję i po prostu stoją na pułkach więc muszę regularnie o nie dbać.
Bardzo często ich buzie omiatam pędzelkiem z kurzu a ubranka po zmianie są prane i układane w pudełkach. Łatwiej jest z lalkami w pudełkach, wówczas wystarczy przetrzeć jedynie pudełko.
Cenniejsze lalki wyjmuję okresowo z pudełek i nie stanowią stałej ekspozycji a lalki BJD spędzają swój żywot w pudełkach wychodząc na świat okresowo a i wówczas trzymam je w zaciemnionym miejscu dbając by nie były narażone na światło lub wysoką temperaturę.
Yes, some of my dolls is a permanent exhibition and just stand on regiments so I need to regularly take care of it. Very often their mouths brush sweeps dust and change clothes after they are washed and placed in boxes. It is easier with dolls in boxes, then simply wipe only box.
Precious dolls take out periodically from the boxes and do not constitute the permanent exhibition and dolls BJD spend your life in boxes going to the world and periodically and then keep them in a dark place taking care not to be exposed to light or heat.


5. W jaki sposób przechowujesz ubrania, akcesoria oraz rekwizyty dla swoich lalek?

5. How do you organize your dolls' clothes, accessories, props?

Moje ubranka dla lalek trzymam w ozdobnych kartonach, dla każdego rozmiaru lalki oddzielnie. Osobno trzymam ubranka dla Barbie, Monster High, Blythe, Momoko i osobno dla lalek BJD. Buciki mam wyeksponowane w małej witrynce. Kocham te małe dzieła sztuki.


My clothes for dolls keep in decorative boxes, each the size of a doll separately. Separately I keep clothes for Barbie, Monster High, Blythe, Momoko and separately for dolls BJD. Shoes have exposed small witrynce. I love these little works of art! 

6. Co skłoniło Cię, aby zacząć pisać bloga?
6. What motivated you to start writing a blog?

Myślę, że do pisania bloga skłoniła mnie głównie chęć podzielenia się pasją i miłością do lalek, tworzenia dla nich, z innymi osobami które dzielą ze mną miłość do lalek. To niezwykłe móc śledzić poczynania i powiększającą się kolekcję swoich lalkowych znajomych.
Piękną rzeczą jest gdy taką zawartą wirtualnie znajomość uda się przenieść w świat rzeczywisty. Takie osobiste spotkania są magiczne i umacniają więź miedzy tymi osobami.
I think to write a blog led me mainly the desire to share a passion and love for dolls, creating for them with other people who share with me the love of dolls. It's unusual to be able to track actions and the growing collection of their puppet friends. The beautiful thing is when the knowledge contained virtually able to move in the real world. Such personal meetings are magical and strengthen the bond between these people.

7. W jaki sposób Twój blog ewoluował od momentu rozpoczęcia?
7. How has your blog evolved since you first started?

Zastanawiam się nad odpowiedzią … bo wcale nie mam więcej czasu niż miałam na to by pisać bloga, zaryzykuję nawet stwierdzenie, że mam go nawet jeszcze mniej. Posty zamieszczam rzadko. Nie mam czasu śledzić i komentować na bieżąco wpisów innych osób … ale zawsze gdy w końcu znajdę na to czas, czytam, komentuję i cieszę się razem z innymi, że lalkuję!
 I wonder about the answer ... because I do not have more time than I had to write on this blog, I will venture even to say that I have it even less. Posts I put rare. I do not have time to follow and comment on the date entries of other people ... but always when you finally find the time, I read, comment on, and I am happy with the others that I love puppets!
 Nie zamierzam się poddawać i mimo, że nie zagląda tu dużo osób chcę prowadzić tego bloga, chociażby dla podanego powyżej powodu.
I pewnie raczej wyglądam tak jak siadam w końcu po pracy przed komputerem by prześledzić co się w lalkowym świecie dzieje …
I'm not going to give up and, although not look here, a lot of people want to carry on this blog, if only for the reason given above. And probably rather I look like I sit in the end after the computer work to trace what is happening in the puppet world ...

8. Jakiego aparatu używasz do robienia swoich zdjęć?
8. What kind of camera do you use to take your photos?

Nie mam wypasionego aparatu. Mój aparat to zwykły FUJIFILM E900. Chciałabym coś lepszego ale póki co wystarcza on na moje potrzeby. Nie szaleję z wymaganiami i zakupami … na razie …
I do not have full-blown camera. My camera is a simple FUJIFILM E900. I'd like something better but for now it is enough for my needs. Do not go crazy with the requirements and shopping ... for now ...

9. Jakie wyzwania stawia Tobie to hobby (lub blog) ? (Czego się nauczyłaś?)
9. What challenges does this hobby (or blog) present? (What have you learned?)

Niesamowitą radość sprawia mi kreowanie i tworzenie dla danej lalki. Obserwuję, że bardziej cieszy mnie proces twórczy i sam fakt że powstaje cos nowego niż sam efekt końcowy. Dodatkowo każda lalka inspiruje mnie inaczej zatem nie mogę narzekać na brak modelek. Powodem do narzekań może być jedynie czas jaki mogę poświęcać lalkom w związku z moją bardzo wymagającą pracą.

Incredible joy for me to create and to create for the dolls. I observe that the more I enjoy the creative process and the very fact that it created something new than the end result. In addition, each doll inspires me differently, therefore I can not complain about the lack of models. The reason for complaint may only time that I can spend my dolls in connection with my very demanding job.

10. Gdzie poszukujesz lalek do kupna?
10. Where do you go to discover new dolls to buy?
Moje lalki kupuję w różnych miejscach, najczęsciej kupuję je od znajomych lalkowych koleżanek, na popularnych serwisach aukcyjnych lub w sklepach stacjonarnych. Jednak za każdym razem, jest to niesamowite przeżycie!

I buy my dolls in various places, most often buy them from your friends puppet girlfriends on popular auction sites or in stores stationary. But each time, this is an amazing experience!


11. Lalkowy wizjer, na co masz nadzieję w 2016 roku?
11. Doll-wise, what are you hoping for in 2016?
W tym roku obiecałam sobie, że jak uda mi się zdać najważniejszy dla mnie życiowy egzamin, który mnie czeka w połowie roku, a przez który mam tak mało czasu na lalki to poruszę niebo i ziemię żeby zdobyć swój lalkowy gral – lalkę bjd Popovy Sisters.

źródło: www.popovy-dolls.com
This year, I promised myself that if I could pass the most important test for me in life that awaits me in the middle of the year, and for which I have so little time on the doll it will move heaven and earth to get your puppet played - doll BJD Popovy Sisters
Zgodnie z zasadami nominuję 5 blogów, których autorów zapraszam do kontynuowania zabawy.
According to the rules nominate 5 blogs whose authors invite you to continue playing.

Oto zasady:
1. Podziękuj osobie, która zaprosiła Cię do zabawy podając link do jej bloga,
2. Zamieść na swoim blogu logo Liebster Award,
3. Udziel odpowiedzi na 11 pytań zadanych przez osobę nominującą (pytania są poniżej),
4. Nominuj 5 blogów, które są obserwowane przez mniej niż 200 obserwatorów lub (również w moim przypadku) te na które lubisz zaglądać,
5. Wymyśl 11 pytań, na które muszą odpowiedzieć Twoi kandydaci,
6. Powiadom osobę którą nominowałaś/eś pozostawiając informację na jej blogu i link do zabawy.
Here are the rules:
1. Thank the person who present you the award and link back to their blog.
2. Post the award image on your.
3. Answer 11 questions posted be the presenter (see below)
4. Nominate 5 blogs with less then 200 followers (or in my case, those you love)
5. Create 11 questions for the nominees to answer.
6. List these rules in your post. Inform the people you chose to nominated by leaving a comment on their blog and link them to your post!
1.  Jakie lalki przeważają w Twojej kolekcji? Zbierasz tylko jeden rodzaj lalek, czy też Twoja kolekcja jest różnorodna?
2. Kupujesz ubranka, akcesoria dla swoich lalek, czy może wolisz je wykonać własnoręcznie?
3. Czy jest jakaś część garderoby Twoich lalek ma dla Ciebie szczególne znaczenie, np. buty, bielizna? Co to jest? i na jakim punkcie masz w tym temacie bzika? :)
4. Jaka jest Twoja wymarzona lalka? Czy udało Ci się ją już pozyskać do kolekcji?
5. Czy lubisz robić zdjęcia swoim lalkom? W jakich sytuacjach robisz swoim lalkom zdjęcia? Jakie są Twoje ulubione miejsca na sesję?
6. Czy uczestniczyłaś już w grupowych spotkaniach lalkowych? Były to spotkania regionalne? Roczne zloty?
7. Czy brałaś kiedykolwiek udział w lalkowym candy? Udało Ci się kiedyś wygrać? Jeżeli tak, to co to było?
8. Moja siostrzenica ma starszego brata i nie bawi się lalkami tylko samochodami. Czy Ty bawiłaś się w dzieciństwie lalkami? pamiętasz jaka była Twoja pierwsza lalka?
9. Czy lubisz lalki w męskim wydaniu? Czy chciałabyś mieć taką w kolekcji? Jeżeli tak to którą? 
1. What dolls prevail in your collection? Collect only one type of puppet or your collection is diverse?
2. You buy clothes and accessories for their dolls, or you may prefer to do them personally?
3. Is there any part of your wardrobe doll is special to you, for example. Shoes, underwear? What is this? and at what point you are in this topic haywire? :)
4. What is your dream doll? Did you have to win it to your collection?
5. Do you like to take pictures of your dolls? In what situations do your dolls pictures? What are your
favorite places to shoot?
6. Participated already in group meetings puppet? These were the regional meetings? Annual gold?
7. Have you ever you took part in a puppet candy? You did ever win? If so, what was it?
8. My niece has an older brother and playing with dolls only cars. Do you you played in childhood dolls? remember what was your first doll?
9. Do you like dolls in the men's release? Would you like to have such a collection? If so, which?

Nie mam pomysłu na więcej pytań i na tych dziewięciu zakończę . Zapraszam do zabawy, ale jeżeli ktoś nie ma na to ochoty to nic nie szkodzi, z końcu chodzi o zabawę :)
I have no idea any more questions and these nine finish. Feel free to play, but if someone does not feel like it is does not matter, the end comes to fun :)
Korzystałam z translatora bo mój angielski nie jest dobry. Jeżeli cos jest nie zrozumiała to z góry przepraszam.
I use a translator because my English is not good. If something is not understood to apologize in advance.

sobota, 30 stycznia 2016

Prototyp baby doll dress i ... nominacja do Liebster Award

Niedawno Integrity Toys ogłosił zapisy do WClub na rok 2016. Tradycyjnie podczas zapisywania się można wybrać lalkę powitalną. W zeszłym roku wybrałam Poppy Parker. W tym roku (jeżeli się zapiszę, bo czas na rozważanie jest do 16 lutego) Poppy mnie nie zachwyciła i zapewne wybiorę inną lalkę,  nie mniej sukienka Poppy w stylu Babydoll spodobała mi się i to BARDZO!

Kupowanie lalki tylko dla sukienki, przy tym kursie dolara, to głupota, ale co tu poradzić na chciejstwo na zaawansowanym poziomie?? ano zawzięłam się i ... postanowiłam taką uszyć :P
Znalazłam śliczny materiał, prawie identyczna z oryginałem ale błękitny w białą krateczkę. Nie byłabym rozsądna szyjąc na żywca z tak pięknego materiału, wiec postanowiłam zrobić prototyp, bo to ze ja chcę uszyć nie znaczy, ze mi wyjdzie :P nie mniej z efektu końcowego jestem całkiem całkiem zadowolona i po wprowadzeniu paru poprawek przy szyciu oryginału powinnam być ostatecznie zadowolona. Przedstawiam zatem wersję roboczą sukienki, która zaprezentowały moje ukochane modelki.
Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się zamieścić zdjęcia oryginalnej gotowej sukienki :)
  

Śpieszę również donieść iż, zostałam nominowana do Liebster Award przez april n paris28 z bloga Fashion Doll Stylist ... jestem niezmiernie wzruszona i wdzięczna! Dziękuję April za to wyróżnienie!

I hasten to report that also was nominated for Liebster Award by april n paris28 from the blog Fashion Doll Stylist ... I am extremely touched and grateful! April Thank you for this award!


Na bloga April zaglądam od dawna a dopiero niedawno odważyłam się skomentować jej prace i twórczość ponieważ mój angielski nie jest niestety taki jak bym chciała aby był.

Zabawa polega na zadaniu pytań przez nominującego i udzieleniu odpowiedzi przez nominowanego. Pytania są po angielsku, i aby na nie odpowiedzieć muszę trochę popracować nad tłumaczeniem, bo chciałabym udzielić odpowiedzi w dwóch językach :) zatem zapraszam do zabawy w następnym wpisie :)


April peek at the blog for a long time and only recently dared to comment on her work and the work because my English is not, unfortunately, like I wanted to be.
Fun is the task of questions by nominating and answering the nominee. Questions are in English, and the answer I have to do some work on the translation, because I'd like to respond in two languages :) Therefore, I invite you to have fun in the next post :)

wtorek, 19 stycznia 2016

Scarlett Johansson

Trafiła do mnie zawiłą drogą, początkowo nie zwróciłam na nią uwagi ... przeszłam obok niej kompletnie ją ignorując. Gdy wreszcie do mnie zawitała zainspirowała mnie totalnie. Pojechała ze mną do domu na święta, gdzie powstał totalny wybuch twórczy oraz na sylwestra do Świnoujścia gdzie mogłam jej zrobić parę zdjęć na tle wybrzeża.
Scarlett na zdjęciach wychodzi obłędnie, ale w końcu to Hot Toys Blask Widow! ale co się będę rozpisywać najlepiej będzie gdy się obejrzy wynik sesji ....


W Świnoujściu udało Nam się złapać trochę pięknej pogody i słońca ...


ale przynajmniej nie było śniegu, bo po powrocie do Poznania zastałyśmy taki widok ...Na Sylwestra i powitanie Nowego Roku Scarlett też oczywiście dostała kreację ...